DESPRE NOI

UPFAR-ARGOA este constituită și funcționează în temeiul Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, republicată ca organism de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și conexe ale producătorilor de opere audiovizuale şi/sau de videograme, potrivit Deciziei ORDA nr. 9/13.08.1999 , publicată în Monitorul Oficial nr. 177 din 25 aprilie 2000, cu sediul în București strada Iordache Golescu nr. 17, etaj 1, sector 1.

Scopul UPFAR-ARGOA, prevăzut în Statut, este de a gestiona drepturile de autor și drepturile conexe ale producătorilor de opere audiovizuale şi/sau videograme și în general, de a reprezenta, de a promova și de a proteja drepturile și interesele membrilor săi și ale altor titulari, în limitele gestiunii colective reglementate de Legea nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, republicată - denumită în continuare Legea nr.8/1996.

Gestiunea colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și conexe ale producătorilor de opere audiovizuale şi/sau videograme, se realizează atât pe teritoriul României, cât și în străinătate, în acest din urmă caz, prin intermediul organismelor din străinătate cu care UPFAR-ARGOA încheie contracte de reprezentare, precum și în virtutea gestiunii colective obligatorii.

UPFAR-ARGOA reprezintă titularii de drepturi care i-au acordat mandate, precum și pe cei prevăzuți de art. 145 alin. (2) din Legea 8/1996, republicată, ale căror drepturi fac obiectul gestiunii colective obligatorii și elaborează metodologii, în limita repertoriului gestionat colectiv, sau negociază direct cu utilizatorii contractele de licență.

Sunt recunoscuți și protejați ca titulari ai drepturilor de autor si conexe dreptului de autor inclusiv, persoanele fizice sau juridice care au dobândit această calitate prin moștenire/succesiune sau cesiune, în condițiile legii, pentru drepturile care le-au fost transferate în baza unor acorduri individuale și care au dreptul cel puțin la o parte din veniturile provenite din drepturi.

Poate deveni membru al UPFAR-ARGOA orice persoană fizică sau juridică, producător de opere audiovizuale și/sau videograme, ce are calitatea de titular de drepturi de autor şi drepturi conexe rezultate din opere audiovizuale și/sau videograme.

Opera audiovizuală este opera cinematografică, opera exprimată printr-un procedeu similar cinematografiei sau orice altă operă constând dintr-o succesiune de imagini în mișcare, însoțite sau nu de sunete.

Producătorul unei opere audiovizuale este persoana fizică sau juridică ce își asumă responsabilitatea producerii operei și, în această calitate, organizează realizarea operei și furnizează mijloacele necesare tehnice și financiare.

Se consideră înregistrare audiovizuală sau videogramă orice fixare a unei opere audiovizuale sau a unor secvențe de imagini în mișcare, însoțite sau nu de sunet, oricare ar fi metoda și suportul utilizate pentru această fixare.

Producătorul unei înregistrări audiovizuale este persoana fizică sau juridică ce are inițiativa și își asumă responsabilitatea organizării și realizării primei fixări a unei opere audiovizuale sau a unor secvențe de imagini în mișcare, însoțite ori nu de sunet și, în această calitate, furnizează mijloacele tehnice și financiare necesare.


CONDUCEREA, ADMISTRAREA SI CONTROLUL UPFAR ARGOA


REPREZENTARE INTERNATIONALA